• 2
  • 3
  • 1(1)
  • සුදු SMD LED 4014 ඉහළ දීප්තිය

    සුදු SMD LED 4014 ඉහළ දීප්තිය

    නිෂ්පාදන විස්තරය නිල් චිපයක් සහ පොස්පරයක් භාවිතයෙන් නිපදවන ලද 4014 සුදු LED.එක්සත් ජනපද බලශක්ති තරු ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව උසස් කේන්ද්‍රාපසාරී ක්‍රියාවලි ඇසුරුම් තාක්ෂණය, ඒකාකාර ආලෝක ස්ථානය, විශිෂ්ට ප්‍රති-වල්කනීකරණ කාර්ය සාධනය;රන් වයර් පැකේජය, ඉහළ සහ අඩු උෂ්ණත්ව බලපෑම් හරහා නිෂ්පාදන (-40℃ / 30min~ 125℃ / 3omin) වට 500 විශ්වසනීය පරීක්ෂණ, කර්මාන්තයේ වඩාත්ම දැඩි විශ්වසනීයත්ව පරීක්ෂණ ප්‍රමිතීන්ට වඩා ඉහළ, ...