• 2
  • 3
  • 1(1)
  • ආලෝකකරණය සඳහා නව තාක්ෂණය IR LED

    ආලෝකකරණය සඳහා නව තාක්ෂණය IR LED

    අධෝරක්ත විමෝචක නළය (IR LED) LED ඩයෝඩ කාණ්ඩයට අයත් වන අධෝරක්ත විමෝචක ඩයෝඩ ලෙසද හැඳින්වේ.එය විදුලි ශක්තිය ආසන්න අධෝරක්ත ආලෝකය (අදෘශ්‍යමාන ආලෝකය) බවට සෘජුවම පරිවර්තනය කර එය විකිරණය කළ හැකි ආලෝක විමෝචන උපකරණයකි.එය ප්‍රධාන වශයෙන් විවිධ ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ස්විච, ස්පර්ශ තිර සහ දුරස්ථ පාලක සම්ප්‍රේෂක පරිපථවල භාවිතා වේ.අධෝරක්ත විමෝචක නලයේ ව්‍යුහය සහ මූලධර්මය සාමාන්‍ය ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ වලට සමාන වේ, නමුත් අර්ධ සන්නායක...